Tämä on Outokoulun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 15.2.2022. Viimeksi muutettu 17.2.2022.

Rekisterinpitäjä

Outokoulu
c/o Ritva Kari
Konduktöörinkatu 2 C 39
60100 Seinäjoki
Y-tunnnus 3102359-8

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ritva Kari
ritu@outokoulu.fi
puh. 050 5949200

Rekisterin nimi

Outokoulun oppilas- ja asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on osapuolten välinen sopimus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, opetuksen järjestäminen, laskutus ja mahdollinen perintä.

Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytysaika

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
– oppilaan tiedot kuten nimi, yhteystiedot ja henkilötunnus
– laskutustiedot kuten maksajan nimi ja yhteystiedot
– yritysasiakkaiden osalta nimi, yhteystiedot ja y-tunnus
– opetus ja tutkintotiedot kuten opetuksen aloituspäivä, oppituntien ajankohta ja sisältö
– oppilaalle annetut EAS- ja RTK-todistukset
– yhteydenotot ja palautteet

Laskutustietoja ja tositteita säilytetään kirjanpitolain mukaisesti tilikauden päättymisen jälkeen kuuden vuoden ajan.

Oppilaskirjanpitoa säilytetään ajokorttilain mukaisesti opetuksen järjestämisvuotta seuraavan kuuden vuoden ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään palveluiden tilaamisen ja käytön yhteydessä.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteystietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Teoriaharjoittelua varten oppilaan sähköpostiosoite ja nimi luovutetaan Ajokaista Oy:lle käyttäjätunnuksen luomiseksi.

Ajokorttiluvan hakemiseksi ja tutkinnon varaamiseksi oppilaan henkilö- ja opetustietoja luovutetaan Ajovarma Oy:lle ajokorttilain perusteella.

Laskutus- ja maksutietoja luovutetaan tilitoimistolle.

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa lainsäädäntöön perustuen toimivaltaisille viranomaisille mm. autokoulun valvonnan yhteydessä.

Saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovittaa kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja säilytetään suojattuna useilla eri tavoilla mm. palomuurilla, lukituksella ja salasanalla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät käyttöoikeudet.

Rekisterin tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan erikseen nimetyt henkilöt: Outokoulun yrittäjä ja tietoturvavastaava.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, on pyyntö lähetettävä rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamisen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytä tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Tietoja ei kuitenkaan poisteta niiltä osin, kun ne ovat tarpeen säilyttää lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimussuhteen täyttämiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että tietoja on käsitelty voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Evästeet

Outokoulun www-sivustoilla ei käytetä evästeitä.